Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen

Maart 2014

 

De bijmengverplichting biobrandstoffen verplicht Nederland specifieke biobrandstoffen dubbel mee te tellen in de doelstelling hernieuwbare energie in de transportsector. De staatssecretaris van IenM heeft de Commissie Corbey gevraagd om over deze regeling te adviseren. In het Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen spreekt de Commissie Corbey zich uit voor beleid dat stuurt op CO2-reductie en adviseert daarom te streven naar afschaffing van de bijmengverplichting, inclusief de dubbeltellingregeling.

 

De Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED) schrijft voor dat het aandeel hernieuwbare energie in de transportsector in 2020 minstens 10% moet zijn. Om hieraan te voldoen legt Nederland net als de meeste andere Europese lidstaten bij bedrijven de bijmengverplichting op. Daarmee is Nederland ook verplicht betere biobrandstoffen dubbel te tellen voor het behalen van de nationale doelstelling.

 

Implementatie
De RED bevat geen handvatten voor implementatie van de dubbeltelling. Het gevolg is dat de dubbeltelling op verschillende manieren – of helemaal niet – in lidstaten is geïmplementeerd. Nederland heeft de dubbeltelling geïmplementeerd in de Regeling hernieuwbare energie vervoer. Alleen brandstoffen die zijn geproduceerd uit biomassa die niet hoogwaardiger kan worden toegepast, tellen dubbel. Na enige jaren ervaring blijkt dat de dubbeltelling goed werkt voor het beperken van de inzet van voedselgewassen en het verhogen van de CO2-prestatie, maar niet bijdraagt bij aan de gewenste ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen.

 

Advies Commissie Corbey
Zoals in eerdere adviezen spreekt de Commissie Corbey zich uit voor beleid dat stuurt op CO2-emissiereductie. De huidige dubbeltelling draagt weinig bij aan een kwantitatieve sturing op CO2. De Commissie Corbey adviseert te streven naar afschaffing van de bijmengverplichting (inclusief de dubbeltellingregeling) in 2017 en daarna over te gaan op CO2-emissiereductie-eisen. Dit geeft de gewenste zekerheid aan de markt, stimuleert de inzet van betere biobrandstoffen, is technologieneutraal en kan bijdragen aan een goed level playing field. De Commissie Corbey geeft randvoorwaarden mee om dat te bereiken.

 

Verbetermogelijkheden
Daarnaast doet de Commissie Corbey in het advies aanbevelingen om de dubbeltellingregeling in de periode tot 2017 te verbeteren. Een gedeeltelijke dubbeltelling voor biobrandstoffen met lignocellulose is complex. De Commissie Corbey adviseert om de regelgeving te vereenvoudigen en gedeeltelijke dubbeltelling af te schaffen. Een product kan wél of niet dubbeltellen, niet deels. Wel moet een aanzienlijk deel van het materiaal dan uit lignocellulose bestaan.

 

Stimuleer geavanceerde biobrandstoffen
Verder adviseert de Commissie Corbey om innovatie en marktontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen te stimuleren. Innovatie van geavanceerde biobrandstoffen vraagt grote investeringen, die in de huidige economische situatie moeilijk van de grond komen. Een afzonderlijke doelstelling voor echt geavanceerde biobrandstoffen is hiervoor een goed instrument.

 

Downloads
Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet